s

Agora Vintage - Athens, Georgia

Vintage Cherry Necklace

$ 399.00

Agora Vintage - Athens, Georgia

Vintage Cherry Necklace

$ 399.00

1950's Bakelite Cherry Necklace fits like a choker measures 13"